Kategórie

Štatút súťaže – Veľká Valentínska súťaž

Motto: S NAMI VYHRÁVA KAŽDÝ

 

Organizátor súťaže

Motivačnú súťaž Veľká Valentínska súťaž“ organizuje spoločnosť Šperky s.r.o . so sídlom Starozagorská 6, 040 23, Košice, IČO: 455 515 96, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vložka číslo:  25690/V, (ďalej len „organizátor súťaže“). Súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá motivačnej súťaže (ďalej len „súťaž“).

Podmienky účasti v súťaži

Súťaž je určená pre fyzické osoby (ďalej len „účastníci súťaže“), ktoré počas súťaže súčasne splnia podmienky stanovené týmto štatútom. Súťaž sa týka produktov, predávaných prostredníctvom web stránky https://sperky-eshop.sk.

(ďalej len „súťažný produkt“)

Trvanie súťaže

Súťaž sa začína 3.2.2023 a končí 15.2.2023.

Pravidlá súťaže

Výhercovia súťaže budú určení na základe žrebovania, pričom účastníci súťaže budú do žrebovania zaradení na základe splnenia podmienok účasti v súťaži ako aj stanovených pravidiel pre zaradenie účastníkov do súťaže.

Pravidlá pre zaradenie účastníkov do súťaže:

 • dať like na súťažný banner
 • označiť v komentároch minimálne jednu osobu
 • a súčasne platí, že každý účastník sa môže zapojiť do súťaže iba raz

 

PODMIENKY SÚŤAŽE:

 1. Účasť: Súťaž je otvorená pre všetkých, ktorí splnia stanovené podmienky a sú obyvateľmi [Slovenskej republiky].
 2. Obdobie: súťaž začína 4.2.2023 a končí 15.2.2023
 3. Pre zapojenie do súťaže je potrebné
  1. - like-núť príspevok a stránku na facebooku
  2. - zanechať komentár pod príspevkom s menom osoby, ktorej by ste chceli darovať 1., 2. a 3. cenu súťaže.
  3. - súťaž o druhú a tretiu cenu nie je viazaná na vykonanie nákupu.
  4. - verejne zdieľať súťaž na svojom profile

 Výhry v súťaži:

 1. a) Prvá cena: Poukážka v hodnote 100€, ktorú je možné použiť na ľubovoľný nákup našich produktov.
 2. b) Druhá cena: Sada starostlivosti o ruky Silk Care.
 3. c) Tretia cena: 10 x Zľava 30% na 3 nákupy v priebehu troch mesiacov. (1x zákazník = 1x kupón so zľavou 30% na 3 nákupy v priebehu 3 mesiacov.)

Výber výhercov: Výhercovia budú náhodne vyžrebovaní z účastníkov, ktorí splnia všetky podmienky súťaže.

Oznámenie výhercov: Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom emailu do 20.2.2023.

Zverejnenie výhercov: Mená výhercov budú zverejnené na našej stránke na sociálnej sieti Facebook a Instagram.

Záverečné ustanovenia: Účasťou v tejto súťaži súťažiaci súhlasia s týmito podmienkami a potvrdzujú, že splnia všetky stanovené požiadavky. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť tieto podmienky v akomkoľvek čase.

 

 

Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaži nie je možné súdne vymáhať, ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadne škody v súvislosti s užívaním výhier.

Dane

V prípade fyzických osôb, výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 € sú oslobodené od dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Výhra zo súťaže vyššia ako 350 € predstavuje pre výhercu ostatný príjem v zmysle ZDP, pričom do základu dane sa zahrnie príjem presahujúci sumu 350 €. Daňovú povinnosť súvisiacu s výhrou podľa tohto Štatútu je výherca povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.

Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor dozvie, že mu výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže.

Spracúvanie osobných údajov účastníka sa spravuje ustanoveniami osobitného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účel vyhodnotenia a určenia výhercov v spotrebiteľskej súťaži v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. a) a čl. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

 

 

Vyhodnotenie a odovzdanie cien

Žrebovanie výhercov prebehne: 16.2.2023

Výherca súťaže bude o výhre informovaný individuálne emailom. V prípade, ak nebude ani po opakovanom emailovom kontaktovaní výherca dostupný (výherca bude kontaktovaný min. 2-krát) resp. nepodarí sa s výhercom organizátorovi súťaže spojiť, tak túto výhru organizátor posunie náhradníkovi, čím nekontaktný výherca stráca možnosť výhru získať. V prípade, ak sa nepodarí skontaktovať výhercov, tak sa uskutoční dodatočné jedno kolo žrebovania v náhradnom termíne, pričom ak by sa aj napriek dodatočnému kolu žrebovania nepodarí skontaktovať s niektorým z výhercov, tak príslušná výhra prepadne v prospech organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto Štatútom.

 

V Košiciach dňa 1.2.2023


homeÚvod

local_mall
cancel
cancel